3boys2girls » 月事護理 » 完 --- 正式宣佈無警察icac, 無國家

2020-7-9 12:24 kyour4
完 --- 正式宣佈無警察icac, 無國家

[size=7]承認了,犯法[/size]
(留意,跟住,黑客,討論,滋擾, 車撞.....)(承認了犯法,報案追究控告)

整殺(整完都未知,某些方法)香港澳門中國 全部公司, 警署,icac廉署, 電台,電視台,政府部門, 餐廳酒樓醫院,衛生署醫管局, 戲院, 住宅, 又有蝨了,老鼠,蟲,曱甴,螞蟻......洗地無用? 唔知邊的人又整?
留意,跟住,睇, 經過,電話 黑客? 你哋全部都無能力處理......!死傻仔死傻婆.....講證據! -有圖片

[color=blue]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color][color=red]榮歸我國,榮歸台灣,榮歸星洲, (解散中華人民共和國, 簡稱中國或大陸香港澳門)
真人真事, 自作多情,自作聰明,互相殘殺, 毀滅粤港澳!!! ![/color]

(市民記得:朋友同事互相講:垃圾警察垃圾icac垃圾呃錢醫生, 廁所公廁網上假扮同性戀等等事件, 幾千萬人知.....係無限,死)

[color=blue]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]男人女人男女同事知道, 警察icac公務員只係人多, 標定目標, 遇到人多高大驚, 應該無能力, 呃市民扮勁!!!扮精銳,死傻仔傻婆。你整我又整翻, 你整人, 人又整翻( 好多俾人認住點會唔知)

[color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]保安員,姓向,藝人(祖宗28代).....,垃圾老差骨經驗老到喎,年青有為喎!退休休班死.....2個1組, 1隊1組便衣高空人車, 退休,男女1-7呎,1-100歲,學生,師奶,的士call上台.....全城準備啦。
____________________________________________
詳細:政府, 傳媒 貪污 黑客

點一下
[url]https://m.youtube.com/watch?v=TGlidbpaJnU[/url]
點一下
[url]https://m.youtube.com/watch?v=MmNzHUfB5MY[/url]

Twitter: cgboy888
[url]https://mobile.twitter.com/cgboy888[/url]
Twitter: cgboy69
[url]https://mobile.twitter.com/cgboy69[/url]
微信: t e a e 2 0 0 0, q e c a 2 0 0 0,c h i l d 2 0 0 4

[size=6][b]承認了犯法唔駛計-- 釋放罪犯--公開 上文[/b][/size]

                      [size=7][color=blue]___ 完 ___[/color][/size]

[img]https://upload.cc/i1/2020/02/13/DjpxA3.jpg[/img]

[img]https://disk.megaimg.net/33a683c19a67620b82fbd17a72329fb7[/img]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.