3boys2girls » 手機遊戲 » 夏天,如果疫情減輕, 沙灘開放就去行沙灘

2020-7-23 04:37 kyour20
夏天,如果疫情減輕, 沙灘開放就去行沙灘

夏天,如果疫情減輕, 沙灘開放就去行沙灘唔游水唔落水, 以前風水師話忌水!
不過, 一定會去沙灘, 夏天好熱,喜歡陽光 與沙灘, 解暑熱 [color=red]!!!!![/color]

[color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]如果康樂及文化事務署 早上開放沙灘, 晚上就去行沙灘!

[color=blue]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]如果康樂及文化事務署 晚上12點 開放沙灘, 可能都去行沙灘!

夏天, 去沙灘睇日落黃昏, 解暑熱!多唔多會員去沙灘游水玩水???朋友網友 俾意見!!! !
=============================================

好少詳細睇新聞, 電視電台新聞 講 「新冠病毒 」勁左!

[color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]想問「新冠病毒 」勁左,  「沙灘」有無開放呀? 好似都有市民去沙灘?沙灘可唔可以坐下行下,吹下風呀?

[color=blue]¶________[/color]如果有開放夏天去睇日落黃昏,沙灘浴室洗澡沖涼.......解暑熱嘛!朋友網友 俾意見啦[color=red]!!! ![/color]

[color=blue]_______ 完 _______[/color]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.