3boys2girls » 月事護理 » 新年,屌你老母老豆祖宗,男扮勁女為錢,整野,警察廉署政府,中國睇到留言點撚樣

2021-2-15 14:43 hhboyno
新年,屌你老母老豆祖宗,男扮勁女為錢,整野,警察廉署政府,中國睇到留言點撚樣

1. 新年,屌你老母老豆祖宗,男扮勁女為錢,整野!黃大仙, 黃大屎.符水百毒不侵, 神打打不死.....呃錢

警察廉署政府,TVB,RTHK, 新城電台, 中國睇到留言點撚樣!

死先唔肯, 社會市民知道,去寫撚 低左!

唔駛老公老婆仔女親戚,上司下屬扮勁.....鬥陰毒, 有飛??跳蝨...有人死左暈左,唔拆驚....社會知道

****社會市民知道, 假疫情!傳媒,藝人, 警察鄧炳強,林鄭月娥, 垃圾徐英偉, 垃圾醫屎陳肇始, 垃圾習近平,中國,落區 和講話有用, 鬥陰毒,人多車整野。。。。。!********

Whatsapp,wechat,打電話俾市民知道,要人人知先有用!
===========================
2. 市民小心的?????? 有份文字說話網上,睇過野要知道?一樣衰格, 新年屌你老母老豆祖宗,藝人商家 警察,lCAC,葉劉淑儀女兒垃圾葉榮欣,垃圾庸醫陳肇始,世界衛生組織(世衛),政府部門,傳媒,藝人,林鄭月娥,垃圾姓向,無黑社會垃圾徐,上海仔 ......留意跟住,出來睇???????鎖定目標,整野.....

2.同男人女人講做得出陰毒原來要著數,人多車整野又驚走報警驚?市民知無用,whatsapp ,wechat, 打電話俾所有市民知道先有用,點解會咁樣?


Telegram:  end14end
按一下
[url]https://t.me/end14end[/url]

Telegram:  endccend
按一下
[url]https://t.me/endccend[/url]

Telegram:  endddend
按一下
[url]https://t.me/endddend[/url]


[img]https://upload.cc/i1/2021/02/14/vOLU1n.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/02/14/KqjTpP.jpg[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/02/14/0h4tu1.jpeg[/img][img]https://megaimg.net/fe6eca2625094125b962643342d3441c[/img]

垃圾葉劉淑儀垃圾乞兒女兒 ,垃圾葉榮欣?


[img]https://megaimg.net/bc84b11e13235c93be594b93e62bfd89[/img]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.