3boys2girls » 化學物理生物 » 生物@描述視網膜、視神經和虹膜在不同光量下瞳孔大小改變所擔當的角色

2009-5-7 18:24 qwert123
生物@描述視網膜、視神經和虹膜在不同光量下瞳孔大小改變所擔當的角色

描述視網膜、視神經和虹膜在不同光量下瞳孔大小改變所擔當的角色。

2009-5-7 20:10 sdfantasy
[quote]原帖由 [i]qwert123[/i] 於 2009-5-7 18:24 發表 [url=http://www.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=39144041&ptid=652434][img]http://www.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
描述視網膜、視神經和虹膜在不同光量下瞳孔大小改變所擔當的角色。 [/quote]

自己找找書本吧w:011:

anyway, 大約既講你聽啦。

首先 光量增加既時候 較多光刺激視網膜既感光細胞

視神經負責傳送神經脈衝

虹膜縮小,令較少光進入眼光以防止過多的光破壞感光細胞

以上可能會譯錯w:081:

2009-5-7 21:00 magiyafeimo
詳細少少好d

強光既情況下
令光感細胞感覺到光量既增加
較多既脈衝通過神經元到達大腦
大腦就傳送脈衝到虹膜
虹膜環狀肌肉收縮而令瞳孔縮小
於是少d光進入眼睛內

弱光既情況下
令光感細胞感覺到光量既減少
較少既脈衝通過神經元到達大腦
大腦就傳送脈衝到虹膜
虹膜環狀肌肉鬆弛而令瞳孔增大
於是多d光進入眼睛內

係呢個過程中
光感細胞係感受外部環境變化既接收者

視神經係傳送者

而虹膜係反應既執行者

2009-5-8 01:52 magiyafeimo
[quote]原帖由 [i]sdfantasy[/i] 於 2009-5-7 20:10 發表 [url=http://www.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=39155470&ptid=652434][img]http://www.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]


自己找找書本吧w:011:

anyway, 大約既講你聽啦。

首先 光量增加既時候 較多光刺激視網膜既感光細胞

視神經負責傳送神經脈衝

虹膜縮小,令較少光進入眼光以防止過多的光破壞感光細胞

以上可能 ... [/quote]

要改改
係瞳孔縮小

2009-5-8 15:56 ZeroYip
hehe good jobXD

2009-5-8 16:11 magiyafeimo
多謝多謝
本韃會多多增值自己
亦都咁岩本韃之前既工作就係答技術性問題
所以答起黎都起勁

2009-5-8 18:16 sdfantasy
[quote]原帖由 [i]magiyafeimo[/i] 於 2009-5-8 01:52 發表 [url=http://www.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=39182804&ptid=652434][img]http://www.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]


要改改
係瞳孔縮小 [/quote]

=_=我本bio書譯做咁 我唔知w:019:

[[i] 本帖最後由 magiyafeimo 於 2009-5-8 19:27 編輯 [/i]]

2009-5-8 19:26 magiyafeimo
[quote]原帖由 [i]sdfantasy[/i] 於 2009-5-8 18:16 發表 [url=http://www.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=39208408&ptid=652434][img]http://www.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]


=_=我本bio書譯做咁 我唔知w:019: [/quote]

你自己譯架?

2009-5-9 17:45 sdfantasy
[quote]原帖由 [i]magiyafeimo[/i] 於 2009-5-8 19:26 發表 [url=http://www.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=39214518&ptid=652434][img]http://www.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]


你自己譯架? [/quote]

本書下面有翻譯-.-

2009-5-10 19:00 magiyafeimo
[quote]原帖由 [i]sdfantasy[/i] 於 2009-5-9 17:45 發表 [url=http://www.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=39281637&ptid=652434][img]http://www.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]


本書下面有翻譯-.- [/quote]
w:066:

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.