3boys2girls » 化學物理生物 » 摩爾體積

2009-9-23 17:42 qwert123
摩爾體積

11-13題怎樣做?Thank you very much!

[img=631,495]http://3up.cc/pic/1253698858-3524382303.jpg[/img]
[img=631,533]http://3up.cc/pic/1253698879-3524382303.jpg[/img]

[[i] 本帖最後由 qwert123 於 2009-9-23 17:44 編輯 [/i]]

2009-9-25 09:44 qwert123
有無人可以幫到我?感激萬分!

2009-10-6 23:38 YY..
很耐沒來..

11a) 0.7488g/(400/1000) = 1.872g dm^-3
11b)0.7488g/44 g mol^-1 = 0.017mol
 (400/1000)/x = 0.017mol
 0.4 = 0.017x
 x = 23.5 dm^3 mol^-1
11c) 要用返11b個答案,
 (200/1000)/23.5 = mol = 0.0085106
 0.5448/x = 0.0085106
 0.5448 = 0.0085106x
 x = 64.0 g mol^-1
 
12a)每小時被電解的鹽有 250*(10)g - 86(10)g = 1640g
 因摩爾比例2:2
 NaCl的摩爾數1640g/(23+35.5) = 28.0mol
 生成的NaOH = 28.0mol x( 23+16+1 ) g mol^-1 =  1120g
12b)每小時被電解的鹽有 250*(10)g - 86(10)g = 1640g
 摩爾比例2:1
    NaCl的摩爾數 = 1640g/(23+35.5) = 28.0mol
 生成的Cl2摩爾數= 28.0mol x 0.5 = 14mol
 Cl2體積 = 14mol x 24dm^3 mol^-1 = 336 dm^3
13a) 2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2
13b) CuS 摩爾數 = 1910/(63.5 + 32) = 20mol
 摩爾比例相同 2:2
 生成的CuO = 20 mol x (63.5 + 16) = 1590g

 生成的SO2 都係20mol 因為比例又係2:2
 所以SO2氣體體積 = 20mol x 24 dm^3 mol^-1
                               =  480 dm^3

頁: [1]
查看完整版本: 摩爾體積


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.